ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
34

• หญิง
23

รวม
57


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
1

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
8

• งานทะเบียน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานความร่วมมือ
9

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
10

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0826636593
รองผู้อำนวยการนายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0860655691
อีเมล์ : weerapan.nayok2304@gmail.comนายจักรินทร์ ดำรักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0844640566
อีเมล์ : j.damrak@hotmail.com
หัวหน้าแผนกนาง นันทา สุเทพประทานวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0869937836
อีเมล์ : -นาย สมชาย ยิ้มนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0866193898
อีเมล์ : nuannav@gmail.comนาย บุญเลิศ เพ็งสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0830171117
อีเมล์ : -นาง ศิริพร อารมณ์สวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0897638514นาย สุพจน์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0813990550
อีเมล์ : navamin.1111@gmail.comนาย เจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0888128965
อีเมล์ : jensak2519@gmail.comนางสาว ผุสดี สารสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0806255816
อีเมล์ : Din_dan11@hotmail.comนายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0891775933นาย นพคุณ สุวรรณบูลย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0867878748
อีเมล์ : nop_navamin@yahoo.co.thนายเอกกมล สาพูนคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0842458337
อีเมล์ : Ekamonsapoonkam@gmail.comนางสาว นภาพร เจริญรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรม
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0931960929
หัวหน้างานนาง อมรรัตน์ พึ่งสุข
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0890526895
อีเมล์ : ptom_2011@hotmail.com amonrat.phungsuk @gmail.comนาย สมณธร พุ่มพิมล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0830874694
อีเมล์ : samanathorn@gmail.comนายดิเรก แก้วช่างเขียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0958398110นายตันฑวัชญ์ ขันปาน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0874151649
อีเมล์ : admin@nwm.ac.th
ไลน์ไอดี : cdckนาย สงกรานต์ เย็นเพ็ชร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0839145364
อีเมล์ : teeyai@hotmail.comว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธิ์ อ่อนศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0879891956
อีเมล์ : jidons@hotmail.comนาย ราวิน ปิ่นทองเพชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0873514049
อีเมล์ : surf_win@outlook.comว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ นาคพริก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0836119009
อีเมล์ : jo_jirasak@hotmail.comนางสุธีรา กล้วยไม้เจริญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0814308097
อีเมล์ : yuiza1918@hotmail.comนาย สมพงศ์ ชูใจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0850951114
อีเมล์ : pui_somphong@hotmail.comนาย กิติศักดิ์ สวนดอกไม้
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0818176965
อีเมล์ : kiti_su@hotmail.comนางศิริภรณ์ คำคูณคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0883349594
อีเมล์ : ๋Jaichuen_@hotmail.comนางสาวทวีสุข สอนน้อย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนาย สมศักดิ์ วงศ์จันทรา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0878007756
ครูอัตราจ้างนางสาว กินรี เซียงฮ้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0899035738
อีเมล์ : kataa_tc_09@hotmail.com , kataatc09@gmail.comนางสาวกาญจนา สุมาลัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0629290666
อีเมล์ : oil202@hotmail.comนายวิทยา จันทร์ศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0866047821
อีเมล์ : ep.aea.pc@gmail.comนายวิทวัส วรลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0952529524
อีเมล์ : wittawat.wor@northbkk.ac.thนายสาทร ทองถึง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0800893853นายณัฐกาณต์ โค้วเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0614464496
อีเมล์ : Khowharoennuttakarn@gmail.comนายบดินทร์ อินก๋วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ : 0961597064
อีเมล์ : bodin5551234@hotmail.com
ไลน์ไอดี : bodin500นายเกียรติชัย เกษียรจังหรีด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 099734826ชีน่า กัลลาเด บาดานา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพลอยชมพู บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
โทรศัพท์ : 0611243598
อีเมล์ : Ploy0804642063@gmail.com
ไลน์ไอดี : ploy_pcpนางสาว สุมิตราพร ทองจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 097-0090576
ลูกจ้างชั่วคราวนายกัญธิชัย พงษ์สนิท
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0631988028
อีเมล์ : psd@nwm.ac.thนางดวงเดือน ภู่เฉลิมตระกูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0982894690นาย กฤษณะ เย็นประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0805889845นาง นุสรา สำลีกำเนิด
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานาย ประสงค์ แสงสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาว รวงทอง วีสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นาย มาโนทย์ อนันตกาลต์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายมานพ ชังชั่ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0952489602นางสาวทิพวรรณ บุญพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
โทรศัพท์ : 0917874065นาย สุขพล ปะวันนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0922948448นาย กรคมน์ ทองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0859173242นางสาว สุพิชชา หมู่ภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0891055561นางสาว รัตดา บูรณะพนธ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 063-8858054นายจิรัฎ เงินยวง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0824030621นางสาวณรีรัศม์ เปรมอำพล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางสาวจินตนา ทิเลา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการทั่วไป งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0867989966
อีเมล์ : chin_thilao@hotmail.com
ข้าราชการครูผู้ช่วยนางสาว ภัสชญา ทองพรหม
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาบัญชี
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 082-9322898
อีเมล์ : pachaya25@hotmail.comนาย พงศกร สุวรณศรี
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 091-4188613