ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
33

• หญิง
26

รวม
61


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาคหกรรม
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
4

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
15

• งานอาคารสถานที่
8

• งานทะเบียน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานความร่วมมือ
9

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
11

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานโครงการ MiNi English Program
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายจักรินทร์ ดำรักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0844640566
อีเมล์ : j.damrak@hotmail.comนายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 086-0655691
อีเมล์ : weerapan.nayok2304@gmail.com
หัวหน้าแผนกนางสาว ผุสดี สารสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0806255816
อีเมล์ : Din_dan11@hotmail.comนาย สมณธร พุ่มพิมล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0830874694
อีเมล์ : samanathorn@gmail.comนาย เจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0888128965
อีเมล์ : jensak2519@gmail.comนาย สมชาย ยิ้มนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0866193898
อีเมล์ : nuannav@gmail.comนาย กิติศักดิ์ สวนดอกไม้
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0818176965
อีเมล์ : kiti_su@hotmail.comนาง ศิริพร อารมณ์สวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0897638514นาง นันทา สุเทพประทานวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0869937836
อีเมล์ : -นางสาวกุลวดี สำลีกำเนิด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0814412087
อีเมล์ : kulwadeeb.r.14@gmail.comนาย สงกรานต์ เย็นเพ็ชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0830196516
อีเมล์ : teeyai@hotmail.comนาย สุพจน์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0813990550
อีเมล์ : navamin.1111@gmail.com
หัวหน้างานนาง สุธีรา กล้วยไม้เจริญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0814308097
อีเมล์ : yuiza1918@hotmail.comนาย ราวิน ปิ่นทองเพชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0873514049
อีเมล์ : surf_win@outlook.comนางสาวทวีสุข สอนน้อย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นาง อมรรัตน์ พึ่งสุข
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
โทรศัพท์ : 0890526895
อีเมล์ : ptom_2011@hotmail.com amonrat.phungsuk @gmail.comนาย ดิเรก แก้วช่างเขียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
โทรศัพท์ : 0958398110นางศิริภรณ์ คำคูณคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0883349594
อีเมล์ : ๋Jaichuen_@hotmail.comว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธิ์ อ่อนศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการ MiNi English Program
โทรศัพท์ : 0879891956
อีเมล์ : jidons@hotmail.comนายตันฑวัชญ์ ขันปาน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0874151649
อีเมล์ : admin@nwm.ac.thนาย บุญเลิศ เพ็งสุข
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0830171117
อีเมล์ : -นาง สุกัญญา จันทร์แก้ว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0873965453
อีเมล์ : BeneFits-nwm@hotmail.com , jan-aey2@hotmail.comว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ นาคพริก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0836119009
อีเมล์ : jo_jirasak@hotmail.comนายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0891775933นาย สมพงศ์ ชูใจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0850951114
อีเมล์ : pui_somphong@hotmail.com
ข้าราชการครูนาย นพคุณ สุวรรณบูลย์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0867878748
อีเมล์ : nop_navamin@yahoo.co.thนางสาว นภาพร เจริญรัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ : 0931960929นายเอกกมล สาพูนคำ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
โทรศัพท์ : 0842458337
อีเมล์ : Ekaminsapoonkam@gmail.com
ลูกจ้างประจำนาย กำไร ประเสริฐดี
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0816468678
อีเมล์ : ang.นาย สมศักดิ์ วงศ์จันทรา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0878007756
ครูอัตราจ้างชีน่า กัลลาเด บาดานา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นาย ปกรณ์ ศรีคงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0918867031นางสาว กินรี เซียงฮ้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0899035738
อีเมล์ : kataa_tc_09@hotmail.com , kataatc09@gmail.comนายเกียรติชัย เกษียรจังหรีด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 099 734826นายสาทร ทองถึง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0800893853นายวิทยา จันทร์ศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0866047821
อีเมล์ : ep.aea.pc@gmail.comนางสาวกาญจนา สุมาลัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0629290666
อีเมล์ : oil202@hotmail.comณัฐกาณต์ โค้วเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0614464496
อีเมล์ : Khowharoennuttakarn@gmail.comนาง วัชรินทร์ วิจิตต์พันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0813604288นายวิทวัส วรลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 095-2529524 ,
อีเมล์ : wittawat.wor@northbkk.ac.thนางสาวฤทัยภัค สกุลพราห์ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0971541163นายบดินทร์ อินก๋วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ : 0961597064
อีเมล์ : bodin5551234@hotmail.com
ไลน์ไอดี : bodin500นางสาวสุวณัฐ ยะรังวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ : 0918015006นายอมร ช้างเย็นฉ่ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อม
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวณรีรัศม์ เปรมอำพล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0645943392
อีเมล์ : amphaiphon_pon@hotmail.comนาง นุสรา สำลีกำเนิด
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0805978451
อีเมล์ : nusara_2508@hotmail.comนายกัญธิชัย พงษ์สนิท
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : psd@nwm.ac.thนาย มาโนทย์ อนันตกาลต์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายมานพ ชังชั่ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 095-2489602นาย สุขพล ปะวันนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0922948448นาง สำเริง ไชยโท
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0878091943นาย ประสงค์ แสงสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาว รวงทอง วีสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นาง ดวงเดือน ภู่เฉลิมตระกูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0982894690นาย กรคมน์ ทองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 085-9173242นาย กฤษณะ เย็นประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0805889845
เจ้าหน้าที่นางสาว นิภาพร จัดระเบียบ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 084-6990628นางสาวทิพวรรณ บุญพิมพ์
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
โทรศัพท์ : 091-7874065นางสาว จินตนา ทิเลา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0867989966
อีเมล์ : chin_thilao@hotmail.comนางสาว สุพิชชา หมู่ภิรมย์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 089-1055561