ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
33

• หญิง
24

รวม
57


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาคหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
8

• งานทะเบียน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานความร่วมมือ
9

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
10

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0860655691
อีเมล์ : weerapan.nayok2304@gmail.comนายจักรินทร์ ดำรักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0844640566
อีเมล์ : j.damrak@hotmail.com
หัวหน้าแผนกนาง นันทา สุเทพประทานวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0869937836
อีเมล์ : -นาย สมชาย ยิ้มนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0866193898
อีเมล์ : nuannav@gmail.comนาย บุญเลิศ เพ็งสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0830171117
อีเมล์ : -นาง ศิริพร อารมณ์สวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0897638514นาย สุพจน์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0813990550
อีเมล์ : navamin.1111@gmail.comนาย เจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0888128965
อีเมล์ : jensak2519@gmail.comนางสาว ผุสดี สารสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0806255816
อีเมล์ : Din_dan11@hotmail.comนายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0891775933นาย นพคุณ สุวรรณบูลย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0867878748
อีเมล์ : nop_navamin@yahoo.co.thนายเอกกมล สาพูนคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
โทรศัพท์ : 0842458337
อีเมล์ : Ekamonsapoonkam@gmail.comนางสาว นภาพร เจริญรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ : 0931960929
หัวหน้างานนาง อมรรัตน์ พึ่งสุข
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
โทรศัพท์ : 0890526895
อีเมล์ : ptom_2011@hotmail.com amonrat.phungsuk @gmail.comนาย สมณธร พุ่มพิมล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0830874694
อีเมล์ : samanathorn@gmail.comนาง สุกัญญา จันทร์แก้ว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0873965453
อีเมล์ : BeneFits-nwm@hotmail.com , jan-aey2@hotmail.comนายดิเรก แก้วช่างเขียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
โทรศัพท์ : 0958398110นายตันฑวัชญ์ ขันปาน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0874151649
อีเมล์ : admin@nwm.ac.thนาย สงกรานต์ เย็นเพ็ชร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0830196516
อีเมล์ : teeyai@hotmail.comว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธิ์ อ่อนศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0879891956
อีเมล์ : jidons@hotmail.comนาย ราวิน ปิ่นทองเพชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0873514049
อีเมล์ : surf_win@outlook.comว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ นาคพริก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0836119009
อีเมล์ : jo_jirasak@hotmail.comนางสุธีรา กล้วยไม้เจริญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0814308097
อีเมล์ : yuiza1918@hotmail.comนาย สมพงศ์ ชูใจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0850951114
อีเมล์ : pui_somphong@hotmail.comนาย กิติศักดิ์ สวนดอกไม้
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0818176965
อีเมล์ : kiti_su@hotmail.comนางศิริภรณ์ คำคูณคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0883349594
อีเมล์ : ๋Jaichuen_@hotmail.comนางสาวทวีสุข สอนน้อย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนาย สมศักดิ์ วงศ์จันทรา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0878007756
ครูอัตราจ้างนางสาว กินรี เซียงฮ้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0899035738
อีเมล์ : kataa_tc_09@hotmail.com , kataatc09@gmail.comนางสาวกาญจนา สุมาลัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0629290666
อีเมล์ : oil202@hotmail.comนายวิทยา จันทร์ศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0866047821
อีเมล์ : ep.aea.pc@gmail.comนายวิทวัส วรลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0952529524
อีเมล์ : wittawat.wor@northbkk.ac.thนายสาทร ทองถึง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0800893853นายณัฐกาณต์ โค้วเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0614464496
อีเมล์ : Khowharoennuttakarn@gmail.comนายบดินทร์ อินก๋วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ : 0961597064
อีเมล์ : bodin5551234@hotmail.com
ไลน์ไอดี : bodin500นางสาวสุวณัฐ ยะรังวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
โทรศัพท์ : 0918015006นาย ปกรณ์ ศรีคงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0918867031นางสาวฤทัยภัค สกุลพราห์ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0971541163นายเกียรติชัย เกษียรจังหรีด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 099734826ชีน่า กัลลาเด บาดานา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราวนาง สำเริง ไชยโท
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0878091943นายกัญธิชัย พงษ์สนิท
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0631988028
อีเมล์ : psd@nwm.ac.thนางดวงเดือน ภู่เฉลิมตระกูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0982894690นาง นุสรา สำลีกำเนิด
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0805978451
อีเมล์ : nusara_2508@hotmail.comนาย กฤษณะ เย็นประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0805889845นางสาวณรีรัศม์ เปรมอำพล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0645943392
อีเมล์ : amphaiphon_pon@hotmail.comนาย ประสงค์ แสงสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาว รวงทอง วีสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นาย มาโนทย์ อนันตกาลต์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายมานพ ชังชั่ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0952489602นางสาวทิพวรรณ บุญพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
โทรศัพท์ : 0917874065นางสาวนิภาพร จัดระเบียบ
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0846990628นาย สุขพล ปะวันนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0922948448นาย กรคมน์ ทองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0859173242นางสาว สุพิชชา หมู่ภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0891055561
เจ้าหน้าที่นางสาวจินตนา ทิเลา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการทั่วไป งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0867989966
อีเมล์ : chin_thilao@hotmail.com