ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
29

• หญิง
25

รวม
54


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานทะเบียน
3

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
9

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายบุญเลิศ เพ็งสุข
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุธีรา กล้วยไม้เจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนาง ศิริพร อารมณ์สวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุพจน์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายเจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวผุสดี สารสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายนพคุณ สุวรรณบูลย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายเอกกมล สาพูนคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครูนางสาวภัสชญา ทองพรหม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวหัทยา วัลลิภะคะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายสมณธร พุ่มพิมล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ครู ชำนาญการนายดิเรก แก้วช่างเขียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ครู ชำนาญการนายตันฑวัชญ์ ขันปาน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยนายสงกรานต์ เย็นเพ็ชร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายราวิน ปิ่นทองเพชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครูว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ นาคพริก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวกินรี เซียงฮ้อ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายกิติศักดิ์ สวนดอกไม้
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวศิริภรณ์ ใจชื่น
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวทวีสุข สอนน้อย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวพลอยชมพู บุญจันทร์
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ครูนายพงศธร สุวรรณศรี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางกัลญา ปงคำเฟย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วยนางสาวภัทราภรณ์ วงค์ธำรงทรัพย์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญกมล เครือคำ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการครูนายสมชาย ยิ้มนวล
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้างนายวิทยา จันทร์ศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนายวิทวัส วรลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายณัฐกาณต์ โค้วเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูนายบดินทร์ อินก๋วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายเกียรติชัย เกษียรจังหรีด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูชีน่า กัลลาเด บาดานา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวสุมิตราพร ทองจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูนางสาวอัจฉรา วงศ์จันทรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายณัฐกานณ์ ขำประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู
ลูกจ้างชั่วคราวนางดวงเดือน ภู่เฉลิมตระกูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางนุสรา สำลีกำเนิด
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายกฤษณะ เย็นประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมศักดิ์ วงศ์จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประสงค์ แสงสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรวงทอง วีสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายมาโนทย์ อนันตกาลต์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายมานพ ชังชั่ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุนางสาวทิพวรรณ บุญพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนายสุขพล ปะวันนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกรคมน์ ทองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุพิชชา หมู่ภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวรัตดา บูรณะพนธ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวจิราพร โพธิวัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณรีรัศม์ เปรมอำพล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางสาวจินตนา ทิเลา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานราชการทั่วไป งานพัสดุ