ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
30

• หญิง
25

รวม
55


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานการบัญชี
1

• งานพัสดุ
13

• งานอาคารสถานที่
8

• งานทะเบียน
3

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานความร่วมมือ
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานปกครอง
8

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนาย บุญเลิศ เพ็งสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนาง ศิริพร อารมณ์สวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนาย สุพจน์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนาย เจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนางสาว ผุสดี สารสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนาย นพคุณ สุวรรณบูลย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายเอกกมล สาพูนคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อม
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ครูผู้ช่วยนางสาว ภัสชญา ทองพรหม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาว หัทยา วัลลิภะคะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนาย สมณธร พุ่มพิมล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายดิเรก แก้วช่างเขียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ครู ชำนาญการนายตันฑวัชญ์ ขันปาน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนาย สงกรานต์ เย็นเพ็ชร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนาย ราวิน ปิ่นทองเพชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ นาคพริก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสุธีรา กล้วยไม้เจริญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนาย สมพงศ์ ชูใจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนาย กิติศักดิ์ สวนดอกไม้
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางศิริภรณ์ คำคูณคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวทวีสุข สอนน้อย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนาย พงศธร สุวรรณศรี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนาง กัลญา ปงคำเฟย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการครูนาย สมชาย ยิ้มนวล
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำนาย สมศักดิ์ วงศ์จันทรา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้างนาง อมรรัตน์ พึ่งสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ครูนาง นันทา สุเทพประทานวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ครูนางสาว กินรี เซียงฮ้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายวิทยา จันทร์ศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายวิทวัส วรลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายณัฐกาณต์ โค้วเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายบดินทร์ อินก๋วย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนายเกียรติชัย เกษียรจังหรีด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูชีน่า กัลลาเด บาดานา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวพลอยชมพู บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ครูนางสาว สุมิตราพร ทองจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู
ลูกจ้างชั่วคราวนายกัญธิชัย พงษ์สนิท
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางดวงเดือน ภู่เฉลิมตระกูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนาง นุสรา สำลีกำเนิด
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานาย กฤษณะ เย็นประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานาย ประสงค์ แสงสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาว รวงทอง วีสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นาย มาโนทย์ อนันตกาลต์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายมานพ ชังชั่ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
พนักงานขับรถ งานพัสดุนางสาวทิพวรรณ บุญพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนาย สุขพล ปะวันนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นาย กรคมน์ ทองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาว สุพิชชา หมู่ภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาว รัตดา บูรณะพนธ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาว จิราพร โพธิวัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณรีรัศม์ เปรมอำพล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางสาวจินตนา ทิเลา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการทั่วไป งานพัสดุ
ข้าราชการครูผู้ช่วยนางสาว นภาพร เจริญรัตน์
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย