ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
34

• หญิง
27

รวม
62


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
13

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาคหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
19

• งานอาคารสถานที่
13

• งานทะเบียน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11

• งานความร่วมมือ
11

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานปกครอง
11

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานโครงการ MiNi English Program
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจักรินทร์ ดำรักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาว ผุสดี สารสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นาย สมณธร พุ่มพิมล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมนาย สมชาย ยิ้มนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนาย กิติศักดิ์ สวนดอกไม้
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนาง ศิริพร อารมณ์สวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนาง นันทา สุเทพประทานวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชีนาง พัชรี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมนาย สงกรานต์ เย็นเพ็ชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมนาย สุพจน์ เอ็นดู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง สุธีรา กล้วยไม้เจริญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนาย ราวิน ปิ่นทองเพชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นาง อมรรัตน์ พึ่งสุข
หัวหน้างาน งานการบัญชีนาย นพคุณ สุวรรณบูลย์
หัวหน้างาน งานพัสดุนาย ดิเรก แก้วช่างเขียน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางศิริภรณ์ คำคูณคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียนว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธิ์ อ่อนศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นาย เจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายตันฑวัชญ์ ขันปาน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนาย บุญเลิศ เพ็งสุข
หัวหน้างาน งานปกครองนาง สุกัญญา จันทร์แก้ว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ นาคพริก
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประกาศิต จินดาศรี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกวิชษาภร มงคลรัตน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนาย สมพงศ์ ชูใจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายปิยพงศ์ วชิรมนตรี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นาย กำไร ประเสริฐดี
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนาย รุ่งนิรันดร์ กงลีมา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นาย สมศักดิ์ วงศ์จันทรา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นายเอกพล ยุบลเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Sheena Gallade Badana
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาว กินรี เซียงฮ้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมนางสาวอันชรี ไชยนุต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสาทร ทองถึง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิทยา จันทร์ศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาว กาญจนา สุมาลัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนาง วัชรินทร์ วิจิตต์พันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวิทวัส วรลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกุลวดี สำลีกำเนิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมนางสาวศิรินภา นิยมศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม

นางสาวณรีรัศม์ เปรมอำพล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปนาง นุสรา สำลีกำเนิด
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรนายกัญธิชัย พงษ์สนิท
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนาย มาโนทย์ อนันตกาลต์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนายมานพ ชังชั่ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนางสาวจันทร์ บุญระพา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นาง สำเริง ไชยโท
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายปารเมศ นุชเล็ก
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นาย ประสงค์ แสงสว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางสาว รวงทอง วีสม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางดอกรัก แสงหิงห้อย
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายสัมฤทธิ์ เดชอุดม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นาง ดวงเดือน ภู่เฉลิมตระกูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนนางสาววรรณี ขำวิไล
ลูกจ้างชั่วคราว งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพนา จั่นงาม
ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนาย กฤษณะ เย็นประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครองนางสาวนัฐธิวรรณ เจริญส่ง
ลูกจ้างชั่วคราว งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวปัทมา สนั่นโสตร
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาว จินตนา ทิเลา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

ณัฐกาณต์ โค้วเจริญ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม