ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
29

• หญิง
25

รวม
54


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานทะเบียน
3

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
9

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางสาวผุสดี สารสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
ข้าราชการครูนายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสุธีรา กล้วยไม้เจริญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวศิริภรณ์ ใจชื่น
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวทวีสุข สอนน้อย
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ครูอัตราจ้างชีน่า กัลลาเด บาดานา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ข้าราชการครูผู้ช่วยนางสาวขวัญกมล เครือคำ
ข้าราชการครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย