ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
29

• หญิง
27

รวม
57


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
7

• งานทะเบียน
4

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11

• งานความร่วมมือ
11

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานการเงินหัวหน้างานนางสาวภัสชญา ทองพรหม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวอัจฉรา วงศ์จันทรา
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวสุมิตราพร ทองจีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู