บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี01111
662020101การบัญชี/1 (บช. ช. 66.1/1 ) 01111
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14822
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ. ช. 66.1/1 ) 14822
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง12012
662010301โครงสร้าง/1 (ชช. ช. 66.1/1 ) 12012
ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม202
662011901โทรคมนาคม/1 (ทค. ช. 66.1/1 ) 202
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง31233
662010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ. ช. 66.1/1 ) 14216
662010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ. ช. 66.1/2 ) 17017
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์7310
662010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ. ช. 66.1/1 ) 7310
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ415
662090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท. ช. 66.1/1 ) 415
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41216
662040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห. ช. 66.1/1 ) 41216
ปวช.2การบัญชีการบัญชี066
652020101การบัญชี/1 (บช.ช 65.2/1 ) 066
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ121123
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช 65. 2/1 ) 121123
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง808
652010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช 65.2/1 ) 808
ปวช.2ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม325
652011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช. 65.2/1 (ทวิ) ) 325
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง34337
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช 65.2/1 ) 16016
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช 65.2/2 ) 18321
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16218
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช 65.2/1 ) 16218
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12214
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช. 65. 2/1 ) 12214
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ71421
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช 65. 2/1 ) 71421
ปวช.3การบัญชีการบัญชี055
642020101การบัญชี/1 (บช.ช 64. 3/1 ) 055
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12719
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช63.3/1 ) 011
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช 64. 3/1 ) 12618
ปวช.3ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ17219
632013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช63.3/1 ) 303
642013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช 64. 3/1 ) 14216
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง707
642010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช 64.3/1 ) 707
ปวช.3ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม12820
642011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช. 64.3/1 (ทวิ) ) 12820
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง28331
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช63.3/1 ) 707
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช63.3/2 ) 202
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช 64.3/1 ) 19322
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์16319
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช63.3/1 ) 101
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช 64. 3/1 ) 15318
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11415
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช63.3/1 ) 101
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช. 64. 3/1 ) 10414
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81220
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช63.3/1 ) 022
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช 64. 3/1 ) 81018
ปวส.1การบัญชีการบัญชี145
663020101การบัญชี/1 (บช. ส. 66.1/1 ) 044
663020102การบัญชี/2 (บช. ส. 66.1/2 (ม. 6) ) 101
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล549
663020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ. ส. 66.1/1 ) 145
663020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส.66.1/2 (ม.6) ) 404
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง18321
663010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ. ส. 66.1/1 ) 13215
663010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ. ส. 66.1/2 (ม. 6) ) 516
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ235
663040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห. ส. 66.1/1 ) 123
663040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห. ส. 66.1/2 (ม. 6) ) 112
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7512
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส 65. 2/1 ) 202
663010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ. ส. 66.1/1 ) 325
663010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ. ส. 66.1/2 (ม. 6) ) 235
ปวส.2การบัญชีการบัญชี011
643020102การบัญชี/2 (บช.ส 64.2/2 (ม.6) ) 011
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม303
653011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส 65. 2/1 ) 303
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล6410
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส 65. 2/1 ) 235
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส 65. 2/2 (ม.6) ) 415
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง27027
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส 65.2/1 ) 15015
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส65.2/2(ม.6) ) 12012
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ7310
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ส 65. 2/1 ) 415
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห.ส 65. 2/2 (ม.6) ) 325
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม16319
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส 64.2/2 (ม.6) ) 101
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส 65. 2/1 ) 12315
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส65.2/2(ม.6) ) 303
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.17437111
ปวช.29240132
ปวช.311144155
ปวส.1331952
ปวส.2591170
รวม369151520