ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี088

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111223

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง808

ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม628

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง54862

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์29736

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ707

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ12618

ปวช.2การบัญชีการบัญชี01818

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81624

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง819

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง36238

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์19423

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ617

ปวช.2โทรคมนาคมโทรคมนาคม8715

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ91423

ปวช.3การบัญชีการบัญชี099

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ131528

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง10010

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30333

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์31435

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ606

ปวช.3โทรคมนาคมโทรคมนาคม8210

ปวช.3ผู้ปกครองช่างไฟฟ้ากำลัง101

ปวช.3มารดาอาหารและโภชนาการ011

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51621

ปวส.1การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์101

ปวส.1การบัญชีการบัญชี167

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6814

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม505

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12315

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ426

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9211

ปวส.2การบัญชีการบัญชี066

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ011

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6410

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม606

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย606

ปวส.2ไฟฟ้าเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่303

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง617

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ066

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม19019


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.112743170

ปวช.29463157

ปวช.310450154

ปวส.1382159

ปวส.2461864

รวม409195604