บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี01010
652020101การบัญชี/1 (บช.ช 65.1/1 ) 01010
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ171229
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช 65.1/1 ) 171229
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง14014
652010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช 65.1/1 ) 14014
ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม325
652011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช. 65.1/1 (ทวิ) ) 325
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง46450
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช 65.1/1 ) 25025
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช 65.1/2 ) 21425
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20323
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช 65.1/1 ) 20323
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12113
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช. 65.1/1 ) 12113
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ91423
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช 65.1/1 ) 91423
ปวช.2การบัญชีการบัญชี055
642020101การบัญชี/1 (บช.ช 64.2/1 ) 055
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ15924
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช 64.2/1 ) 15924
ปวช.2ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ21223
642013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช 64.2/1 ) 21223
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง16016
642010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช 64.2/1 ) 16016
ปวช.2ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม121022
642011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช. 64.2/1 (ทวิ) ) 121022
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง28432
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช 64.2/1 ) 12214
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช 64.2/2 ) 16218
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์15318
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช 64.2/1 ) 15318
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11415
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช. 64.2/1 ) 11415
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81321
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช 64.2/1 ) 81321
ปวช.3การบัญชีการบัญชี156
632020101การบัญชี/1 (บช.ช63.3/1 ) 156
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12719
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช60.1 ) 011
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช61.1 ) 101
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช63.3/1 ) 11617
ปวช.3ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ617
632013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช63.3/1 ) 617
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง819
60210301โครงสร้าง/1 (ชช.ช60.1 ) 606
632010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช63.3/1 ) 213
ปวช.3ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม123
622011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช62.1 ) 011
632011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช63.3/1 ) 112
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง38341
60210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช60.1 ) 202
60210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.ช60.ท ) 101
61210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช61.2(ทวิ) ) 101
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช62.1 ) 303
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช62.2(ทวิ) ) 101
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช63.3/1 ) 16218
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช63.3/2 ) 14115
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์7310
61210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช61.1 ) 101
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.ช.62.1.2 ) 011
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช63.3/1 ) 628
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12214
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช63.3/1 ) 12214
ปวช.3โทรคมนาคมโทรคมนาคม011
61211901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช61.1 ) 011
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81624
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช62.1 ) 011
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช63.3/1 ) 81523
ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม404
62311902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (ทค.ส62.2(ม.6) ) 101
653011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส 65.1/1 ) 303
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล71118
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส 65.1/1 ) 3710
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส 65.1/2 (ม.6) ) 448
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง33033
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส 65.1/1 ) 18018
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส 65.1/2 (ม.6) ) 15015
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ9514
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ส 65.1/1 ) 426
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห.ส 65.1/2 (ม.6) ) 538
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม20323
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส 65.1/1 ) 14317
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส 65.1/2 (ม.6) ) 606
ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์101
60320701การจัดการทรัพยากรมนุษย์/1 (การจัดการฯ ) 101
ปวส.2การบัญชีการบัญชี099
643020101การบัญชี/1 (บช.ส 64.2/1 ) 088
643020102การบัญชี/2 (บช.ส 64.2/2 (ม.6) ) 011
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325
60320403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คอมฯ ) 314
62320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ส62.1 ) 011
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม7512
643011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส 64.2/1 ) 639
643011902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (ทค.ส 64.2/2 (ม.6) ) 123
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล279
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส63.1 ) 011
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส 64.2/1 ) 156
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส 64.2/2 (ม.6) ) 112
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง25126
60310404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ไฟฟ้ากำลัง ) 202
61310402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส61.ม6 ) 101
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส 64.2/1 ) 20121
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส 64.2/2 (ม.6) ) 202
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5712
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ส 64.2/1 ) 459
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห.ส 64.2/2 (ม.6) ) 123
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7411
633010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส63.2(ม.6) ) 101
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส 64.2/1 ) 437
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส 64.2/2 (ม.6) ) 213
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.112146167
ปวช.212650176
ปวช.39341134
ปวส.1731992
ปวส.2503585
รวม463191654