บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี066
642020101การบัญชี/1 (บช.ช 64.1 ) 066
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ161026
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช 64.1 ) 161026
ปวช.1ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ23225
642013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช 64.1 ) 23225
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง17017
642010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช 64.1 ) 17017
ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม131023
642011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช. 64.1 (ทวิ) ) 131023
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง40747
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช 64.1/1 ) 18422
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช 64.1/2 ) 22325
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์21425
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช 64.1 ) 21425
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ13417
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช. 64.1 ) 13417
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81624
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช 64.1 ) 81624
ปวช.2การบัญชีการบัญชี178
632020101การบัญชี/1 (บช.ช63.1 ) 178
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ13619
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช63.1 ) 13619
ปวช.2ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ819
632013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช63.1 ) 819
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง213
632010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช63.1 ) 213
ปวช.2ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม112
632011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช63.1 ) 112
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง32335
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช63.1 ) 16218
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช63.2 ) 16117
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์628
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช63.1 ) 628
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12315
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช63.1 ) 12315
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81523
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช63.1 ) 81523
ปวช.3การบัญชีการบัญชี055
622020101การบัญชี/1 (บช.ช62.1 ) 055
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4610
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช60.1 ) 011
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช61.1 ) 101
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช62.1 ) 358
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง13013
60210301โครงสร้าง/1 (ชช.ช60.1 ) 707
622010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช62.1 ) 606
ปวช.3ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม213
622011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช62.1 ) 213
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง36238
60210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช60.1 ) 202
60210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.ช60.ท ) 202
61210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช61.2(ทวิ) ) 303
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช62.1 ) 18119
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช62.2(ทวิ) ) 11112
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์23427
59210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช3 ) 101
60210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช60.1 ) 011
61210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช61.1 ) 505
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช62.1 ) 17320
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ718
61290101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช61.1 ) 112
622090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช62.1 ) 606
ปวช.3โทรคมนาคมโทรคมนาคม112
61211901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช61.1 ) 112
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ9312
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช62.1 ) 9312
ปวส.1การบัญชีการบัญชี099
643020101การบัญชี/1 (บช.ส 64.1/1 ) 088
643020102การบัญชี/2 (บช.ส 64.1/2 (ม.ุ6) ) 011
ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม8513
62311902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (ทค.ส62.2(ม.6) ) 101
643011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส 64.1/1 ) 639
643011902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (ทค.ส 64.1/2 (ม.6) ) 123
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล4610
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส 64.1/1 ) 257
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส 64.1/2 (ม.6) ) 213
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง24125
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส 64.1/1 ) 20121
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส 64.1/2 ) 404
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ5712
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ส 64.1/1 ) 459
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห.ส 64.1/2 (ม.6) ) 123
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7411
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส 64.1/1 ) 538
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส 64.1/2 (ม.6) ) 213
ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์101
60320701การจัดการทรัพยากรมนุษย์/1 (การจัดการฯ ) 101
ปวส.2การบัญชีการบัญชี044
633020101การบัญชี/1 (บช.ส63.1 ) 044
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325
60320403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คอมฯ ) 314
62320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ส62.1 ) 011
ปวส.2เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ101
633013401เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ส63.1 ) 101
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม12012
62311901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส62.1 ) 101
633011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส63.1 ) 707
633011902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (ทค.ส63.2(ม.6) ) 404
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล31114
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส63.1 ) 279
633020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส63.2(ม.6) ) 145
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง20121
60310404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ไฟฟ้ากำลัง ) 303
61310402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส61.ม6 ) 101
62310402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส62.2.ม6 ) 101
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส63.1ต ) 12113
633010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส63.2(ม.6) ) 303
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21012
633040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ส63.1 ) 2810
633040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห.ส63.2(ม.6) ) 022
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม17017
62310502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส62.2.ม6 ) 101
633010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส63.1 ) 15015
633010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส63.2(ม.6) ) 101
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.115159210
ปวช.28339122
ปวช.39523118
ปวส.1483280
ปวส.2592887
รวม436181617