บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี077
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ151025
ปวช.1ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ24226
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง17017
ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม15722
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง36743
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์18422
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ131124
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81422
ปวช.2การบัญชีการบัญชี178
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ13619
ปวช.2ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ9110
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง213
ปวช.2ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม213
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง33336
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์527
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12315
ปวช.2โทรคมนาคมโทรคมนาคม101
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81523
ปวช.3การบัญชีการบัญชี055
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6814
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง13013
ปวช.3ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม213
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง37239
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์25429
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ718
ปวช.3โทรคมนาคมโทรคมนาคม112
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ10313
ปวส.1การบัญชีการบัญชี01212
ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม7512
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล4610
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง27027
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4711
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม8311
ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์101
ปวส.2การบัญชีการบัญชี044
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ011
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ336
ปวส.2เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ101
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม12012
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย606
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล31114
ปวส.2ไฟฟ้าเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่303
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง20121
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21012
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม22022
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.114662208
ปวช.28639125
ปวช.310125126
ปวส.1503383
ปวส.27330103
รวม456189645