บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี099
652020101การบัญชี/1 (บช.ช 65.1/1 ) 099
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ151126
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช 65.1/1 ) 151126
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง10010
652010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช 65.1/1 ) 10010
ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม325
652011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช. 65.1/1 (ทวิ) ) 325
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง40343
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช 65.1/1 ) 21021
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช 65.1/2 ) 19322
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20323
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช 65.1/1 ) 20323
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12214
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช. 65.1/1 ) 12214
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ91423
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช 65.1/1 ) 91423
ปวช.2การบัญชีการบัญชี055
642020101การบัญชี/1 (บช.ช 64.2/1 ) 055
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ15823
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช 64.2/1 ) 15823
ปวช.2ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ21223
642013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช 64.2/1 ) 21223
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง13013
642010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช 64.2/1 ) 13013
ปวช.2ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม12820
642011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช. 64.2/1 (ทวิ) ) 12820
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง25328
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช 64.2/1 ) 9211
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช 64.2/2 ) 16117
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์15318
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช 64.2/1 ) 15318
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10414
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช. 64.2/1 ) 10414
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81220
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช 64.2/1 ) 81220
ปวช.3การบัญชีการบัญชี156
632020101การบัญชี/1 (บช.ช63.3/1 ) 156
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11617
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.ช63.3/1 ) 11617
ปวช.3ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ617
632013401เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ/1 (คป.ช63.3/1 ) 617
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง415
60210301โครงสร้าง/1 (ชช.ช60.1 ) 202
632010301โครงสร้าง/1 (ชช.ช63.3/1 ) 213
ปวช.3ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม112
632011901โทรคมนาคม/1 (ทค.ช63.3/1 ) 112
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง31334
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช62.1 ) 101
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ช63.3/1 ) 16218
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ช63.3/2 ) 14115
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์729
61210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช61.1 ) 101
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ช63.3/1 ) 628
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12214
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.ช63.3/1 ) 12214
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ81422
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ช63.3/1 ) 81422
ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม303
653011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส 65.1/1 ) 303
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล6814
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส 65.1/1 ) 268
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส 65.1/2 (ม.6) ) 426
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง31031
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส 65.1/1 ) 18018
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส 65.1/2 (ม.6) ) 13013
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ7411
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ส 65.1/1 ) 426
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห.ส 65.1/2 (ม.6) ) 325
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม18321
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส 65.1/1 ) 14317
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส 65.1/2 (ม.6) ) 404
ปวส.2การบัญชีการบัญชี099
643020101การบัญชี/1 (บช.ส 64.2/1 ) 088
643020102การบัญชี/2 (บช.ส 64.2/2 (ม.6) ) 011
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม7512
643011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ทค.ส 64.2/1 ) 639
643011902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (ทค.ส 64.2/2 (ม.6) ) 123
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล257
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (คธ.ส 64.2/1 ) 156
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (คธ.ส 64.2/2 (ม.6) ) 101
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง22123
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.ส 64.2/1 ) 20121
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.ส 64.2/2 (ม.6) ) 202
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ4711
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (คห.ส 64.2/1 ) 358
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (คห.ส 64.2/2 (ม.6) ) 123
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม6410
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.ส 64.2/1 ) 437
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.ส 64.2/2 (ม.6) ) 213
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.110944153
ปวช.211945164
ปวช.38135116
ปวส.1651580
ปวส.2413172
รวม415170585